Foto: European Union Naval Force

Beques per realitzar estudis sobre afers euromediterranis

Nou!

Amb la voluntat de formar especialistes en qüestions relatives a la política europea de veïnatge i la política euromediterrània, Diplocat atorga ajuts per cursar el màster en Estudis interdisciplinaris europeus, focalitzat en les relacions de la UE amb els seus veïns del sud i de l’est, al Col·legi d’Europa, campus de Natolín, a Varsòvia (Polònia). El Col·legi d’Europa és la institució d’estudis europeus de postgrau més prestigiosa del continent.

 RESOLUCIÓ de 13 de març per la qual s’aproven les bases reguladores de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) per realitzar estudis sobre afers euromediterranis al Col·legi d’Europa, Campus de Natolín a Varsòvia (DOGC núm. 7330 – 16/03/2017).

 Resolució de 21 de març de 2017 per la qual s’obre la 1a convocatòria de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya per realitzar estudis sobre afers euromediterranis al Col·legi d’Europa, Campus de Natolín a Varsòvia, per al curs acadèmic 2017-2018. (DOGC núm. 7336 – 24/03/2017).

 CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució per la qual s’obre la 1a convocatòria de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya per realitzar estudis sobre afers euromediterranis al Col·legi d’Europa, Campus de Natolín a Varsòvia, per al curs acadèmic 2017-2018. (DOGC Núm. 7345, de 6/04/2017)

1a convocatòria

 Convocatòria tancada. Data límit: 7 d’abril de 2017.

 RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2017, del procediment de concessió o denegació de la 1a convocatòria de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) per realitzar estudis euromediterranis, al Col·legi d’Europa, Campus de Natolín a Varsòvia (DOGC Núm. 7452 – 12/09/2017).

Dotació

L'import de cada beca és de 25.000 euros bruts.

Diplocat atorga un màxim de 2 beques.

Destinataris

Graduats/es universitaris/àries que tinguin interès a especialitzar-se en el procés d’integració europea i, més concretament, en la seva política de veïnatge i la política euromediterrània.

Les persones beneficiaries de l’ajut podran complementar la seva formació al finalitzar el postgrau d’Estudis interdisciplinaris europeus, amb una estada en pràctiques en una entitat col·laboradora que desenvolupi activitats vinculades amb l’objecte de l’ajut.

Requisits

  • Haver obtingut una titulació universitària de grau superior d’una universitat situada a Catalunya, o d’un centre d’ensenyament superior adscrit a una universitat situada a Catalunya, en els últims cinc anys.
  • S'admetran, així mateix, les candidatures d'alumnes de darrer curs, condicionades a l'obtenció del títol en la convocatòria de juny.
  • S’admetran les candidatures de diplomats i enginyers tècnics que tinguin un màster tipus Bolonya (mínim 60 crèdits ECTS).
  • Tenir un nivell de coneixement de l’anglès C1 o equivalent segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües, i un nivell de coneixement bàsic del francès, llengües de treball del Col·legi d’Europa
  • Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea o dels països candidats a l’adhesió, de l’Espai Econòmic Europeu, o dels estats membres de la UpM (ufmsecretariat.org/ufm-countries/).

Presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar de manera presencial a la seu de Diplocat. Horari de presentació de candidatures: de 8.30h a 14h.

Resolució del procediment

La resolució final del procediment es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al web de Diplocat i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la 1a convocatòria al DOGC.

Formularis

 Formulari de sol·licitud de la beca (en anglès).

 Carta de recomanació dels professors (en anglès).

 Carta de recomanació dels professors (en francès).


 Més informació: MA in European Interdisciplinary Studies (Col·legi d’Europa - Natolin)

Col·legi d’Europa

Darrera actualització: 12 Setembre 2017

Imprimeix