Beques per realitzar estudis internacionals
Foto: Mer Chau

Beques per realitzar estudis internacionals

Amb la voluntat de formar especialistes en qüestions relatives a les relacions internacionals, que puguin col·laborar en la projecció internacional de Catalunya, Diplocat atorga beques per cursar estudis internacionals per realitzar estudis de postgrau en un centre situat a qualsevol país del món, fora de l’Estat espanyol.

Des de l’any 1982, Diplocat ofereix aquestes beques per realitzar estudis internacionals a l’estranger, d’una durada màxima d’un any.

 RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2017 per la qual s’aproven les bases reguladores de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) per realitzar estudis internacionals (DOGC Núm. 7358 - 27/04/2017)

 RESOLUCIÓ de l’11 de maig de 2017 per la qual s’obre la 35a convocatòria de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) per realitzar estudis internacionals, que compten amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” (DOGC Núm. 7373 – 19/05/2017)

35a convocatòria

 Convocatòria tancada. Data límit: 2 de juny de 2017.

 RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2017, del procediment de concessió o denegació de la 35a convocatòria de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) per realitzar estudis internacionals (DOGC Núm. 7452 – 12/09/2017).

 Resolució d’inadmissió de les sol·licituds de la 35a convocatòria de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, per realitzar estudis internacionals per al curs acadèmic 2017-2018.

Diplocat atorga un màxim de 6 beques.

Dotació

L'import de cada beca és de 25.000 euros bruts.

Destinataris

Graduats/es universitaris/àries que tinguin interès a especialitzar-se en el procés d’integració europea o sobre relacions internacionals. S’accepten tant programes de formació amb un enfocament generalista com programes especialitzats en diplomàcia, política, dret, economia, comerç, cooperació al desenvolupament o drets humans, sempre que es plantegin des d’una perspectiva internacional.

Requisits

  • Haver obtingut una titulació universitària de grau superior d’una universitat situada a Catalunya, o d’un centre d’ensenyament superior adscrit a una universitat situada a Catalunya, en els últims cinc anys.
    • S'admetran, així mateix, les candidatures d'alumnes de darrer curs, condicionades a l'obtenció del títol en la convocatòria de juny.
    • S’admetran les candidatures de diplomats i enginyers tècnics que tinguin un màster tipus Bolonya (mínim 60 crèdits ECTS).
  • Tenir una nota mitjana mínima de 7 sobre 10 a l’expedient acadèmic. Aquesta nota haurà de constar en el certificat acadèmic personal lliurat per la universitat del sol·licitant.
  • Tenir coneixement oral i escrit de la llengua o llengües de treball dels estudis escollits pel candidat.
  • Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l’adhesió a la Unió Europea.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar de manera presencial a la seu de Diplocat o pels canals establerts a la base 4 de la Resolució de 21 d’abril de 2017 per la qual s’aproven les bases reguladores de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) per realitzar estudis internacionals

Horari de presentació de candidatures: de 8.30h a 14h.

Resolució del procediment

La resolució final del procediment es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al web de Diplocat i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la 35a convocatòria al DOGC.

Formularis

 Formulari de sol·licitud de la beca

 Carta de recomanació dels professors (en català)

 Carta de recomanació dels professors (en espanyol)

 Carta de recomanació dels professors (en anglès)

 


Amb la col·laboració de:

Obra Social la Caixa

Darrera actualització: 12 Setembre 2017

Imprimeix