Transparència

Transparència

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya publica de forma actualitzada i accessible la informació d’interès per la ciutadania relativa als seus àmbits d’actuació com a garantia d’una gestió responsable i transparent.

Des d’aquesta pàgina podeu accedir a la informació que ha de ser subjecte de publicitat activa, d’acord amb la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, seguint els criteris determinats per la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública de la Generalitat de Catalunya.

 •  Organització

   Estructura organitzativa i de funcionament

  Organigrames

  L’estructura organitzativa del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya s’estructura en dos nivells: en el nivell decisori hi ha els òrgans de govern definits pels Estatuts: el Ple, el Comitè Executiu i la Secretaria General. En el nivell executiu, el secretari o secretària general encapçala l’organització interna, que està coordinada pel director executiu o directora executiva amb l’assistència de la Secretaria de Direcció. El funcionament intern s’organitza en tres grans àrees: Comunicació i premsa, Projectes i Administració.

   Òrgans de govern

   Organigrama

  Acords de creació i funcionament

  El Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - Diplocat) és un consorci dotat de personalitat jurídica pròpia, sotmès a l’ordenament jurídic públic i regulat pels Estatuts, que són aprovats per un Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya.

   Estatuts vigents

  Cartes i catàlegs de serveis

  El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya no disposa de cap carta ni catàleg de serveis aprovat. No obstant això, aquest portal recull la informació sobre tots els serveis que el consell presta a la ciutadania, concretament:

   Beques d’estudis internacionals

   Màster en Diplomàcia

   Accés al Col·legi d’Europa

   Cursos d’observació electoral

   Ajuts per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes

   Premi a la diplomàcia empresarial

  Catàleg de procediments

  Per la naturalesa de les funcions que desenvolupa, el Consell de Diplomàcia Pública no gestiona procediments administratius ni té capacitat per adoptar procediments normatius. Per aquest motiu, en aquest cas no és d’aplicació la seva publicació.

   Alts càrrecs i directius

  Relació d'alts càrrecs i directius

  D’acord amb la normativa vigent, l’únic càrrec directiu vinculat al Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya és el secretari o secretària general, que és escollit pel Ple a proposta del president o presidenta de la Generalitat i la seva vinculació amb el consorci es formalitza mitjançant un contracte laboral d’alta direcció. La informació sobre l’estructura directiva de Diplocat i el perfil de l’actual secretari general està disponible en els següents apartats:

   Òrgans de govern

   Informació sobre el secretari general

   Informació sobre Diplocat al web de la Generalitat de Catalunya

  Incompatibilitats

  La normativa d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya estableix un règim d’incompatibilitats per garantir la neutralitat de l’actuació. Aquesta normativa, estableix una sèrie d’excepcions que permeten autoritzar la compatibilitat per ocupar un segon lloc de treball en règim de dedicació parcial i amb una durada determinada, d’acord amb l’interès general.

  La Llei de Transparència estableix que les autoritzacions de compatibilitat han de ser objectes de publicitat activa.

   Informació sobre el secretari general

   Resolució de 17 de febrer de 2015 per la qual s’autoritza la compatibilitat d’una activitat de docència universitària al senyor Albert Royo Mariné

  Activitats, béns i interessos

  Per afavorir la transparència de la seva actuació, el secretari o secretària general de Diplocat ha de publicar, en el moment del seu nomenament i del seu cessament, i cada cop que es produeixin variacions respecte de les dades declarades, la declaració d’activitats i la declaració de béns patrimonials i d’interessos.

   Informació sobre el secretari general

  Retribucions, indemnitzacions i dietes

  Les retribucions brutes anuals i, quan sigui aplicable, les indemnitzacions per extinció de la vinculació laboral del secretari o secretària general es publiquen anualment a l’apartat sobre el secretari general.

   Informació sobre el secretari general

  L’assistència a reunions dels òrgans de govern de Diplocat (Ple i Comitè Executiu) no dóna dret a percebre cap tipus de dieta o dret d’assistència per la participació en les reunions d’aquests òrgans.

  Ni el secretari o secretària general, ni tampoc cap dels òrgans unipersonals o col·legiats perceben cap tipus de dieta o dret d’assistència.

  Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya

  El novembre de 2013, el Govern va aprovar el Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya, inspirant-se en els valors d’eficàcia, integritat, honestedat, prudència, transparència, austeritat i compromís amb el país i la ciutadania de Catalunya.

  Els alts càrrecs i els directius d’entitats públiques de la Generalitat de Catalunya subscriuen el Codi de bones pràctiques i es comprometen a actuar d’acord amb els principis que s’hi recullen.

   Acord del Govern, de 19 de novembre 2013, d'aprovació del Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

   Adhesió del secretari general al Codi de bones pràctiques per a alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya

   Empleats públics

  Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració

  Relació de llocs de treball ocupats per personal adscrit a empreses adjudicatàries de contractes de servei o manteniment signats amb el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya.

  Empresa Lloc de treball Tasques Dedicació Règim retributiu
  SELMAR, S.A. 1 peó Neteja general 10 hores setmanals Segons Conveni autonòmic de Neteja de Catalunya
  SELMAR, S.A. Equip d’especialistes Neteja de vidres 1 dia amb freqüència bimensual Segons Conveni autonòmic de Neteja de Catalunya

   Convocatòries: accés i resolució

  Convocatòries per personal laboral

  Les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya es publiquen al portal web de Diplocat. També es publicarien les llistes que eventualment es creessin per a accedir als processos de formació i promoció interna.

   Ofertes de treball

   Processos selectius

  Convocatòries de col·lectius específics

  Tot el personal del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya és laboral i, per tant, no és d’aplicació la convocatòria de processos selectius de personal funcionari o de col·lectius específics.

   Representació sindical

  Nombre d'alliberats sindicals

  D’acord amb l’Estatut dels Treballadors, la representació dels treballadors en centres de treball amb menys de 50 i més de 10 treballadors correspon al delegat o delegada de personal. En centres de treball que tenen fins a 30 treballadors s’escull un delegat de personal, que pot disposar d'un crèdit de 15 hores mensuals retribuïdes per a l'exercici de les funcions de representació.

  Cost dels alliberats sindicals

  Tenint present que les dimensions de la plantilla de personal del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya no hi ha alliberats sindicals i, per tant, no suposa cap cost per al Consell.

 •  Economia i finances

   Pressupostos

  Pressupostos aprovats, executats i liquidats

  El pressupost anual de Diplocat recull la previsió d’ingressos i les despeses que s’han d’executar durant l’exercici pressupostari; també inclou la memòria del programa pressupostari, la previsió d’inversions, l’annex de personal i els estats financers en el moment de l’aprovació dels pressupostos.

   Pressupostos

  Comptes anuals

  Els comptes anuals complets de Diplocat inclouen el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat patrimonial, la liquidació del pressupost, els romanents de tresoreria, la memòria d’activitats i les bases de presentació dels comptes anuals.

   Comptes anuals i informes d'auditoria

   Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

  Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

  Els informes d’auditoria dels comptes anuals de Diplocat recullen l’avaluació dels auditors sobre la gestió econòmica i financera de la institució.

   Comptes anuals i informes d'auditoria

   Patrimoni

  Inventari de béns immobles

  El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya no és titular de cap immoble, ni tampoc de cap bé moble de valor especial.

  Gestió del patrimoni

  Les oficines de Diplocat a l’Avinguda Diagonal, 418, són fruit d’un acord d’arrendament que es remunta l’any 2008. Aquest és l’únic immoble que està al servei de Diplocat i que utilitza en règim d’arrendament.

   Subvencions i ajuts

  Subvencions i ajuts previstos

  Diplocat exerceix l’activitat subvencional per el foment de la internacionalització de la ciutadania i de la societat civil catalana, ja sigui directament o ja sigui mitjançant la col·laboració amb terceres entitats.

  Anualment, Diplocat convoca dos programes d’ajuts:

   Beques d’estudis internacionals (amb la col·laboració de l'Obra Social “la Caixa”)

   Ajuts per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes (convocatòria gestionada per la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes - FOCIR)

  Previsió de futures convocatòries de subvencions i ajuts públics
  Títol de la subvenció/ajut Import previst Objecte Condicions persones beneficiàries Objectius i finalitat Estat de publicació
  Ajuts per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes (4a convocatòria) 100.000€ (a confirmar) Ajuts destinats a les organitzacions civils catalanes per a pagar les despeses derivades de la participació en reunions i conferències a l’estranger, organitzades per federacions globals o continentals (convocatòria gestionada per la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes - FOCIR) Organitzacions privades, sense finalitat de lucre, d’àmbit territorial català, inscrites en qualsevol dels registres públics de la Generalitat de Catalunya, que siguin membres degudament inscrits d’una organització europea o internacional del seu sector d’activitat, o siguin entitat consultiva d’un organisme internacional multilateral. Donar suport a la internacionalització de les organitzacions civils catalanes per donar a conèixer Catalunya al món i transmetre una imatge a l’exterior el màxim de plural i diversa. Previst: Març 2017
  Beques per realitzar estudis internacionals 2017-2018 (35a edició) 150.000€ Un màxim de sis ajuts de fins a 25.000€, d'una durada màxima d’un any, per realitzar estudis internacionals durant el curs acadèmic 2017-2018 (amb la col·laboració de l'Obra Social “la Caixa”) Els ajuts en estudis internacionals s’adrecen a graduats/es universitaris/àries que tinguin interès a especialitzar-se en relacions internacionals i diplomàcia pública. Oferir ajut econòmic per realitzar estudis de postgrau en un centre situat a qualsevol país del món, fora de l’Estat espanyol amb la finalitat de formar especialistes en qüestions relatives a les relacions internacionals, que puguin col·laborar en la projecció internacional de Catalunya i de la seva diplomàcia pública. Previst: Maig 2017

  Nota: El compliment d’aquestes previsions dependrà de la disponibilitat pressupostària i dels acords amb les entitats col·laboradores.

  Subvencions i ajuts atorgats

  Des de l’any 2013, Diplocat ha atorgat els ajuts i subvencions següents:

  Data Objecte de l’ajut o subvenció Convocant Import adjudicat Resolució adjudicació
  11/07/2016 Beques per realitzar estudis internacionals 2016-2017 (34a edició) Diplocat 150.000€  
  06/07/2016 Ajuts per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes (3a convocatòria) FOCIR 100.000€  
  29/06/2015 Beques per realitzar estudis internacionals 2015-2016 (33a edició) Diplocat 100.000€  
  27/05/2014 Ajuts per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes (2a convocatòria) FOCIR 100.000€  
  17/07/2014 Beques per realitzar estudis internacionals (32a edició) Diplocat 50.000€  
  18/06/2014 Ajuts per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes (1a convocatòria) FOCIR 80.000€  
  22/07/2013 Beques per realitzar estudis internacionals (31a edició) Diplocat 100.000€  
 •  Contractació

   Contractes

  Contractes

  La informació sobre els contractes subscrits per Diplocat està disponible a l’epígraf sobre contractació de l’apartat sobre gestió econòmica.

  Donat l’escàs volum de contractació de Diplocat, la pràctica totalitat dels contractes de subministraments i serveis són adjudicats seguint un procediment de contractació menor. Quan es tracta de processos de contractació oberts, restringits o negociats o per altres contractes que superen l’import de 17.999,99€ aquest mateix apartat inclou la documentació sobre l’expedient de contractació (nombre de licitadors, criteris d’adjudicació, quadre comparatiu d’ofertes i puntuacions, informes tècnics del procés de contractació, modificacions, pròrrogues, licitacions anul·lades i resolucions anticipades).

   Contractació

  El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya és un òrgan de contractació incorporat al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya on es publica tota la informació contractual de l’entitat, accessible des del seu cercador.

   Cercador del Registre públic de contractes

  La Informació sobre la programació de contractes amb un valor estimat elevat es publica a la Direcció General de Contractació Pública:

   Contractació programada

  La informació sobre les licitacions de Diplocat està publicada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública:

   Perfil del contractant de Diplocat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública

  L’accés al registre oficial d’empreses licitadores i d’empreses classificades per la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa es pot fer des dels següents cercadors:

   Registre electrònic d’empreses licitadores

   Registre d’empreses classificades

  Dades de Diplocat com a òrgan de contractació
  • Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-Diplocat)
  • Av. Diagonal, 418, 1r 2a 08037 Barcelona
  • Horari d'atenció al públic: Del 16 de setembre al 31 de maig: de dilluns a dijous de 08:00h a 14:00h i de 15:00h a 17:00h. Divendres de 09:00h a 14:00h De l'1 de juny al 15 de setembre: de 09:00h a 14:00h
  • Telèfon: 934457100
  • Fax: 935541614
  • Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Adreça web: http://www.diplocat.cat

  Contractació específica d'estudis i dictàmens

  El pressupost del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya no inclou la partida 227.0005 (Estudis i dictàmens) i no contracta estudis i dictàmens, d’acord amb la regulació establerta per l’Acord del Govern de la Generalitat, de 9 de desembre de 2009, pel qual s’estableix el protocol d’actuació en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic en relació amb la contractació d’estudis i dictàmens.

 •  Línies d'actuació

   Plans territorials sectorials

  L’actuació del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya està focalitzada cap a l’exterior i, per aquest motiu, no li és d’aplicació la transparència en matèria de planificació sectorial territorialitzada. Per aquest mateix motiu, tampoc genera informació de tipus geogràfic o cartogràfica.

   Informació estadística

  Per la naturalesa de les seves funcions i activitats, el Consell de Diplomàcia Pública no produeix informació estadística i, per tant, la Llei de Transparència no és d’aplicació en aquesta matèria.

   Publicitat institucional

  El Consell de Diplomàcia Pública no realitza campanyes de publicitat institucional i, en aquest sentit, no incorre en cap cost per aquest concepte ni contracta cap tipus de publicitat a cap mitjà de comunicació.

 •  Procediments jurídics

   Normativa

  El Consell de Diplomàcia Pública és un consorci que no té capacitat reglamentària i, per tant, no produeix cap tipus de normativa. En aquest sentit, no és d’aplicació la transparència en aquest àmbit.

   Règim d'intervenció administrativa

  Actes amb incidència sobre el domini públic

  Ateses les seves funcions, el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya no té competència per adoptar actes administratius amb incidència sobre el domini públic.

  Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics

  No existeixen actes administratius emanats del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya que tinguin incidència sobre la gestió dels serveis públics del seu àmbit de competències.

   Revisió d'actes administratius

  Revisió d'actes administratius

  No existeixen actes administratius emanats del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya que hagin estat objecte d’un procediment de revisió en via administrativa.

   Dictàmens

  Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa

  No s’han plantejat consultes sobre la interpretació i aplicació de la normativa relacionada amb les funcions del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya. En la mesura que es plantegin aquestes consultes, s’aniran publicant al web de Diplocat.

 Accedeix al formulari de Transparència gencat per exercir el dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Darrera actualització: 22 Juny 2017

Imprimeix